Парадигма-2019


УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net
 


НАКАЗ

09.10.2018                                                                                                     №370

Про організацію та проведення
VІ міського конкурсу педпрацівників
«Парадигма освітніх інновацій -2019»

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», «Концепції нової української школи», Державного  стандарту  базової і повної  загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України № 87 від 21 лютого 2018 року), відповідно до плану роботи  Тернопільського комунального методичного центу науково-освітніх інновацій та моніторингу з метою залучення педагогів міста до творчої продуктивної діяльності, вдосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу щодо формування шкільного середовища з врахуванням наскрізних ліній через засоби інтеграції ключових загально предметних компетентностей

НАКАЗУЮ:

1.     Провести VІ міський конкурс «Парадигма освітніх інновацій - 2019» у два етапи:
·        перший етап– заочний ( 13-14 грудня 2018 року );
·        другий етап – очний  (з 20 грудня до 25 грудня 2018 року, на базі ТКМЦНОІМ).
2. Затвердити :
2.1 Положення про VІ міський конкурс «Парадигма освітніх інновацій -2019» (далі - Конкурс), згідно з додатком 1 (додається).
2.2. Склад оргкомітету Конкурсу, згідно з додатком 2 (додається).
2.3. Склад журі Конкурсу, згідно з додатком 3 (додається).
3. Керівникам навчальних закладів:
3.1.Забезпечити проведення методичних днів, тижнів, фестивалів з метою популяризації педагогічних нововведень в освітній процес закладу (листопад 2018року).
3.2. Заявки на участь у конкурсі подати в ТКМЦ НОІМ до 01.12.2018 року в друкованому варіанті
3.3.Презентувати матеріали на міському конкурсі за напрямами, що передбачені Положенням Конкурсу (грудень 2018 року).
4. Результати конкурсу враховувати при атестації педагогічних працівників, учасників першої та четвертої номінацій ( п.VІ Положення) зарахувати до складу кадрового резерву на посаду директора та заступника директора закладу освіти.
5. Методистам ТКМЦ НОІМ:
5.1. Надавати консультативну допомогу з питань підготовки та проведення міського Конкурсу.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Начальник управління                                                       О.П. Похиляк


Литвинюк Галина Іванівна, 40 09 84
Гнатюк Юлія Володимирівна, 52 19 58
Додаток 1
до наказу управління освіти і науки
від  09.10.2018 №370

ПОЛОЖЕННЯ
про VІ  міський конкурс
«Парадигма освітніх інновацій-2019»

І.Загальні положення

1.1. Освітніми інноваціями (далі – інноваціями) є вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності.
1.2. Рівень інноваційної освітньої діяльності визначається її змістом (розробка, апробація, застосування інновацій), а також комплексом змін, що вноситимуться у систему освіти внаслідок застосування запропонованої інновації.
1.3.Інноваційна освітня діяльність на рівні освітнього закладу передбачає:
ü   апробацію інновацій та експериментальну перевірку продуктивності та  можливості застосування в освітній процес закладу;
ü   застосування державних стандартів освіти, базового компонента змісту дошкільної освіти, інваріантної  та варіативної складової змісту загальної середньої та позашкільної освіти.
1.4. Умови здійснення інноваційної освітньої діяльності на рівні закладу:
-         дотримання прав фізичних осіб НВП, їх життя і здоров’я;
-         керованість інноваційної освітньої діяльності;
-         готовність керівників ЗДО, ЗЗСО, ПНЗ та педпрацівників закладів до інноваційної освітньої діяльності.
1.5.Опис інновацій в системі роботи закладу - це обґрунтування запропонованих ідей та підходів, чітке та повне розкриття їх змісту.

ІІ. Засновник і організатор Конкурсу:
·        Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу .

ІІІ. Мета Конкурсу:
·        залучення педагогів міста до творчої продуктивної діяльності щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освітнього процесу, моделювання власних шкільних моделей  і їх практичне  застосування у дошкільних, закладахзагальної середньої освіти, спеціальних та  позашкільних установ.
ІV. Завдання Конкурсу:
Ø пошук шляхів організації освітніх, педагогічних і управлінських нововведень;
Ø створення служб підтримки (психологічної служби, органів громадськості) ефективного перебігу інноваційних процесів, використання моніторингових досліджень;
Ø розширення змістово-інформаційного та технологічного компонентів дошкільної, загальної та позашкільної освіти на принципах особистісно зорієнтованого підходу;
Ø виявлення готовності педагогічних колективів та керівників до пошуково-дослідницької роботи як основної форми інноваційного пошуку;
Ø розробка, апробація інновацій, які сприяють розвитку навчального закладу в обраному напрямі;
Ø популяризація педагогічних здобутків педагогів-новаторів  та інших учасників освітнього процесу;
Ø створення  перспективних моделей інноваційного середовища закладу освіти;
Ø створення нової моделі інноваційної діяльності закладів освіти міста;
Ø спільне моделювання та проектування освітніми  закладами концепції педагогічної інноватики в місті.

V. Учасники Конкурсу
До участі в Конкурсі запрошуються: працівники адміністрацій закладів освіти, учителі, класні керівники, психологи, дефектологи, логопеди, соціальні педагоги, педагоги-організатори, вихователі ГПД, керівники гуртків ЗЗСО та позашкільних навчальних закладів, працівники дошкільних установ.

VІ. Умови участі у Конкурсі

На перший етап Конкурсу можуть бути представлені роботи за напрямами:
1.     «Керівник-стратег», «Я створюю приватний заклад» ( для вчителів освітніх закладів).
2.     «Вчитель інклюзивного класу».
3.     «Цифрове забезпечення освітнього процесу», «STEM-освіта в школі» (для вчителів-предметників, інформатики, керівників гуртків).
4.     «Сучасний методичний простір» (для заступників директорів навчальних закладів).
5.     «Профільна школа: досвід і перспективи».
6.     «Змістовий ресурс впровадження Держстандарту  початкової школи».
7.     «Корпоративна діяльність психолога та педагога» (для працівників психологічної служби освітніх закладів).
8.     «Особливості організації розвивального простору  в дошкільному закладі» ( для завідуючих, вихователів, методистів, музичних керівників, інструкторів з фізкультури тощо).

Види робіт, яких немає в переліку, НЕ ОЦІНЮЮТЬСЯ.

Конкурсна робота повинна бути виконана у текстовому редакторі WordTimesNewRoman 14pt з інтервалом 1,5.
Обсяг текстових матеріалів: від 7 до 10 сторінок,  перша з яких – титульна.
Схеми, таблиці, графіки, фото (не більшечотирьохфотографій!) – винести у додатки.
На титульній сторінці вказати повну назву закладу,  назву роботи, прізвище, ім’я, по батькові, посаду виконавця.
Зміст текстових матеріалів повинен включати: 
-         формулювання основної ідеї, обґрунтування її актуальності і практичної значущості;
-         формулювання конкретної мети і завдань, що випливають із основної ідеї;
-         покроковий опис їх реалізації із виокремленням конкретних інноваційних підходів, методик, методів, технологій, технік.

Роботи слід подати у письмовому виглядідо10 грудня 2018 рокув ТКМЦНОІМ (буль. Шевченка,1, каб. 37, Литвинюк Галині Іванівні).
За результатами першого (заочного) етапу Конкурсу, журі обирає переможців (кількість переможців визначається членами журі), які стаютьучасниками другого (очного) етапу.
Другий (заочний ) етап відбудетьсяв період з 20 по 25 грудня 2018 року в актовій залі ТКМЦНОІМ (буль. Шевченка,1) за окремим графіком.

Учасники другого (заочного) етапу конкурсу демонструють презентацію, укладену згідно з розділами письмової роботи. Стиль викладу – науковий, підстиль –  науково-навчальний. Обсяг – 10 слайдів. Час виступу – до 7 хвилин.

Презентація НЕ ПОВИННА МІСТИТИ:
·        викладу відомого в педагогіці теоретичного матеріалу;
·        елементів само презентації педагога: життєвого кредо, біографічних даних, професійних нагород, загальноїінформації про широке коло уподобань.

VІІ.  Журі Конкурсу

Журі Конкурсу формується з числа науково-педагогічних працівників, які мають значний досвід практичної та наукової діяльності в системі освіти, володіють умінням експертної оцінки нормативно-правових і методичних матеріалів, фахівців відповідного профілю з числа науково-педагогічних працівників наукових установ та організацій, представників  НАПН України (за згодою).

VІІІ. Критерії оцінювання робіт:
·        презентабельність – виразність інноваційної ідеї, рівень її представлення, культура презентації, популярність ідеї в навчальному закладі (5 балів);
·        ефективність – результативність кожного учасника НВП; аналіз результатів своєї діяльності (5балів);
·        технологічність – чіткий алгоритм апробації ідеї, наявність оригінальних прийомів актуалізації, проблематизації, прийомів пошуку і відкриття, рефлексії: самоаналізу, самокорекції (5 балів);
·        прогресивність – актуальність і науковість змісту, наявність нових ідей, здатність автора не тільки до методичного, а й наукового узагальнення досвіду роботи (5 балів);
·        ексклюзивність – яскраво виражена індивідуальність: масштаб і рівень, вибір, повнота й оригінальність реалізації інноваційних ідей (5 балів);
·        орієнтація на особистісні сфери і структури: використання знань, умінь, навичок у дієво-практичній сфері (5 балів);
·        культура оформлення матеріалів (5 балів).

ІХ. Нагородження переможців Конкурсу
Переможці визначаються за результатами робот журі конкурсу.
Переможці І етапу, які стали учасниками ІІ етапу, нагороджуються грамотами управління освіти і науки Тернопільської міської ради, сертифікатами ТКМЦ НОІМ та будуть зараховані до складу кадрового резерву на посаду директора та заступника директора закладу освіти.
Переможці ІІ(заочного) етапу, що посіли І-ІІІ місця у загальному заліку, нагороджуються грамотами Тернопільської міської ради. Результати конкурсу будуть враховані при атестації педагогічних працівників.
Журі залишає за собою право нагородити подяками управління освіти і науки Тернопільської міської ради учасників ІІ етапу конкурсу, які висунули цікаві, практично значущі ідеї щодо шляхів модернізації НВП у навчальних закладах.
          Результати Конкурсу затверджуються наказом управління освіти і науки Тернопільської міської ради.Додаток 2
до наказу управління
освіти і науки
від  09.10.2018 №370

Склад організаційного комітету
VІ міського конкурсу
«Парадигма освітніх інновацій -2019»

Голова оргкомітету – Сум І.М., заступник начальника управління освіти і науки  Тернопільської міської ради.

Члени оргкомітету:
·        Козловська Л.П.,методистТКМЦ НОІМ;
·        Трофимчук А.В., методист ТКМЦ НОІМ;
·        Сеньків В.М., методист ТКМЦ НОІМ;
·        Фролова В.С., методист ТКМЦ НОІМ;
·        Кульчицька О.М., методист ТКМЦ НОІМ


Додаток  3
до наказу управління
освіти і науки
від  09.10.2018 №370

                                                      Склад журі     
 VІміського конкурсу
«Парадигма освітніх інновацій -2019»
 
Голова журі – Литвинюк Г.І. , директор ТКМЦНОІМ
Секретар журі– Гнатюк Ю.В. – заступник директора ТКМЦ НОІМ.

Члени журі:
·        Барна Ольга Василівна, к. п. н., доцент кафедри фундаментальних дисциплін ТНПУ імені В. Гнатюка (за згодою);
·        Федун Г.П. - заступник директора ТКМЦ НОІМ;
·        Гапон Л.О., методист ТКМЦ НОІМ;
·        Нюня Т.Л., методист ТКМЦНОІМ;
·        Несмашна Г.Є., методист ТКМЦНОІМ;
·        Погорелко Т.Ю., методист ТКМЦНОІМ;
·        Бабійчук Т.М., директор ІРЦ ТМР (за згодою)

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Форум педагогічних ідей.